Lovy s pinzetou

Lovy s pinzetou

Československo má zo všetkých európskych krajín najbohatšie revíry a najvyššie stavy poľovnej zveri. Zásluhu na tom, že naša živá príroda a celé lesné hospodárstvo sú v Európe na prvom mieste, a to nielen v množstve, ale aj v kvalite, majú naši poľovníci.
Náš významný vedec, zoológ, milovník prírody a poľovník, zosnulý pofesor dr. Július Ko-márek (zomrel 7. februára 1955) napísal: „… Dobre viem, že prevažná väčšina dobrých poľovníkov hlboko obdivuje poéziu prírody. Je to čaro, ktoré tak nezabudnuteľné zachytil Turgenev v Poľovníckych zápiskoch.

Len poľovník, ktorý chodí do prírody, keď iní „sedia za pecou”, poľovník, ktorý sám so svojimi myšlienkami a otvorenými zmyslami vie, prečo by svoje kráľovstvo nezamenil za iné. A to je tá ideálna, skrytá stránka poľovníctva, ktorá z nás, čo sme sa jej upísali, vytvára nadšencov všetkého, čo tvorí veľkosť a krásu prírody.”

Lovy s pinzetou

Lovy s pinzetou

Žiaľ nie každý, kto má rád’ prírodu a zver v našich revíroch, mal príležitosť a možnosť stať sa aktívnym poľovníkom, nemôže sa s puškou na pleci vybrať na pochôdzku nádhernou prírodou.

Aj medzí filatelistami je mnoho milovníkov zveri, ktorí sa púšťajú na lov s pinzetou v ruke a zbierajú známky a ďalší filatelistický materiál s poľovníckou tematikou. Z tohto materiálu zostavujú veľmi zaujímavé tematické zbierky, ktorými dokumentujú nielen všetky druhy poľovnej zveri vyskytujúcej sa u nás, ale aj celé poľovníctvo a prírodu, kde táto zver žije.
Nemyslite si, že poštových známok s poľovníckou tematikou je málo! V posledných dvadsiatich piatich rokoch sa bohatstvom vlastných revírov nechválime len my, ale aj všetky susedné štáty, či je to už ZSSR, Poľsko, NDR, Rakúsko, Maďarsko, alebo napríklad kniežatstvo Lichtenštajska a iné ďalšie európske i zámorské krajiny.

Na celom svete už vydali množstvo známok s obrazmi poľovnej zveri i vtáctva, ktoré zobrazujú rôzne druhy zveri žijúce u nás, ale aj najexotickejšiu poľovnú zver, ako sú levy, tigre, slony a pod.
Naša pošta vydala od roku 1955 už sedem obsiahlejších sérií známok, na ktorých nájdeme našu poľovnú zver. Päť sérií s obrazmi vtákov a jednu sériu psov, nerozlučných priateľov a pomocníkov každého poľovníka. . Roku 1955 naša pošta vydala päťznámkovú sériu. Autorom týchto známok bol Zdenék Seydl. Na známke v hodnote tridsaťpäť halierov vidíme jarabicu, kým na známke za korunu päťdesiat zajaca.

Ostatné tri známky znázorňujú kapra, chrobáka roháča a motýľa vid-„ lochvosta teniklového. Roku 1957 k trinástemu výročiu Slovenského národného povstania opäť vyšla päťznámková séria s výjavmi z Tatranského národného parku. Na známke za dvadsať halierov je zobrazený kamzík a na známke za tridsať halierov medveď. Pri príležitosti desiateho výročia TANAP-u vyšla roku 1959 ďalšia päťznámková séria, ktorá zobrazuje typické zvieratstvo tohto chráneného územia.

Na známke za tridsať halierov je dvojica svišťov, za štyridsať halierov zubor európsky, na šesť-desiathalierovej známke rys, kým známka za hodnotu jednej koruny zobrazuje vlka. Najvyššia hodnota za korunu šesťdesiat má ako hlavný motív ručiaceho jeleňa s jelenicou. Známky navrhol J. Baláž.
V novembri v tom istom roku vyšla sedem-známková séria našich vtákov. Nezobrazujú síce poľovné vtáky, ale malé vtáky, ktoré sú súčasťou našej fauny. Známky sú veľmi pekné a navrhol ich Karel Svolinský. Vytlačili sa viacfarebnou oceľotlačou z plochy v našej Tlačiarni spojov. Najvyššia hodnota koruna dvadsať zobrazuje rybárika obyčajného.
Roku 1960 vyšla ďašia séria vtákov s tematikou vodného vtáctva.

Autorom všetkých týchto šiestich známok je Oto Janeček. Naši poľovníci, najmä tí, ktorí sa venujú aj tejto záľube, vidia tu kačicu divú, volavku popolovú, hus siatinnú, potápky a ďalšie. Známky sú vytlačené dvojfarebnou tlačou, ktorá je kombináciou rotačnej oceľotlače s hĺbkotfačou.
Roku 1964 vydala československá poštová správa ďalšiu šesťznámkovú sériu, s tematikou našej parohatej zveri. Autorom tejto série je Mirko Hanák. Na známke za najnižšiu hodnotu je kamzík vrchovský (Rupicapra rupicapra), za štyridsať halierov kozorožec vrchovský (Capra ibex), na šesťdesiathalierovej známke muflón obyčajný (Ovis musimon), kým na známke za korunu dvadsať je srnec hôrny (Capreolus cap-reolus).

Na známkach za korunu šesťdesiat a dve koruny je daniel škrvitý (Dama dama) a jeleň obyčajný (Cervus alephus). Známky sú vytlačené štvorfarebnou oceľotlačou a pôsobia veľmi dobrým dojmom.
Naše lesné aj záhradné vtáky sú znázornené na ďalšej šesťznámkovej sérii, ktorej autorom je Viadimíŕ^Kovaŕík a vyšla v novembri 1964. Z lesných vtákov tu nájdeme ďatla, žlnu, glezga a ďalšie. Zaujímavosťou tejto série je aj to, že okrem každého vtáka je na známke zobrazené aj jeho vajce.

Roku 1965 sa konal jednak Medzinárodný kynologický kongres v Prahe a jednak Svetová výstava psov v Brne spolu s valným zhromaždením FCI v Prahe. Pri príležitosti týchto udalostí vydala československá pošta šesťznámkovú sériu s obrazmi plemien psov, ktorých autorom je opäť M. Hanák. Našich poľovníkov iste zaujme český fuzáč s uloveným bažantom.
V septembri roku 1965 vyšla ďalšia séria vtákov.

Určená je len horskému vtáctvu. Navrhla uj autorská dvojica M. Hanák a J. Baláž. Je to šesť známok s rozličnými horskými vták-
mi, z ktorých najväčšej pozornosti poľovníkov sa teší orol skalný, zobrazený na známke za korunu štyridsať. Známky sú vytlačené viacfarebným ofsetom.
O rok neskoršie, v novembri 1966, vyšla se-demznámková séria, určená našej poľovnej zveri. Autorom je .opäť J. Baláž. Známky vytlačili viacfarebným ofsetom v Bratislave. Na známke s hodnotou tridsať halierov je jazvec obyčajný, na štyridsaťhalierovej jeleň, na ďalšej, šesťdesiathalierovej rys a osemdesiatha-lierovej zajac poľný.

Na známke za korunu dvadsať je zobrazený medveď hnedý, na jednokorunovej líška a na poslednej, dvojkorunovej, diviak.
Aj druhýkrát sa siahlo po tematike vodných vtákov. Bolo to vo februári 1967, keď vyšla sedemznámková séria podľa návrhov Ota Ja-nečka. Na týchto známkach sa zobrazili brehár obyčajný, kačica lyžičiarka, volavka purpurová, kúdeľníčka lužná, šabliarka modronohá, bocian čierny a chochlačka vrkočatá.

Aj tieto známky sú vytlačené viacfarebným ofsetom.
Milovníci zveri aj živej prírody sa potešili v tom istom roku ešte ďalšej sérii známok, ktorá obohatila ich zbierky. Bola to šesťznámková séria, s tematikou zvieratstva slovenských prírodných rezervácií. Na tridsaťhalierovej známke je zobrazená veverica, na ďalšej mačka divá, na známke korunovej hranostaj, kým za korunu dvadsať píšik lieskový. Na posledných dvoch známkach sú jež a kuna hôrna. Autorom týchto známok je J. Baláž a boli vytlačené kombináciou rotačnej oceľotlače s hĺbkotlačou.
Pre takzvaných poľovníkov a lovcov s pinzetou je však iste najzaujímavejšia séria známok, ktorá vyšla roku 1971 pri príležitosti Medzinárodnej poľovníckej výstavy v Budapešti. Predovšetkým tým, že zobrazuje nielen našu najzaujímavejšiu poľovnú zver, ale aj trofeje, ktoré sú pre každého poľovníka pamiatkou na poľovnícky zážitok. Do tematickej zbierky o poľovnej zveri a poľovníctve nezaraďujeme len známky, ale aj ďalší filatelistický materiál, ktorý dopĺňa a najmä spestruje celú zbierku, a to najmä poštové celiny s vytlačenou známkou, na ktorých sú rozličné známky zo života poľovníkov, poľovnej zveri a pod., ďalej príležitostné pečiatky pripomínajúce rozličné poľovnícke zjazdy, výstavy a sympóziá alebo propagujúce ochranu prírody.
Za najstaršiu filatelistickú pamiatku sa považuje príležitostná pečiatka Lesníckej výstavy, ktorá sa uskutočnila v dňoch 1. apríla až 29. novembra 1890, alebo podobná pečiatka pri príležitosti I. medzinárodnej poľovníckej výstavy vo Viedni.
Niektoré štáty na známkach zobrazujú nielen svoju poľovnú zver, ale súčasne ukazujú aj oblasť, prípadne rezerváciu chránenú štátom, kde táto zver žije. Pekným príkladom týchto známok je sovietska trojznámková séria z roku 1966 a 1967 (Bajkal a Amurský záliv).
Zostavenie tematickej filatelistickej zbierky na námet Poľovníctvo a poľovná zver je pre každého poľovníka a milovníka prírody, ktorý sa súčasne zaujíma aj o filateliu, veľmi peknou a zaujímavou záľubou. Konečným výsledkom môže byť zbierka, ktorou sa dokonca možno pochváliť aj na niektorej filatelistickej výstave. Nebude na to potrebovať pušku, ale iba dobrú filatelistickú pinzetu a album. Všetkým, ktorí sa chcú o to pokúsiť, treba zaželať ,J.ovu zdar”, pretože aj vo filatelii treba mať veľa „poľovníckeho” šťastia!

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *